مشهد- کشاورزی، تنها منبع تأمین معیشت افزون بر نیمی از جمعیت یک‌میلیون و ۷۰۰ هزارنفری روستاهای خراسان رضوی است و ۳۶۳ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی این استان فعالیت دارند که متأسفانه به دلیل تغییر کاربری هرروز از سهم اراضی زیر کشت کاشته می‌شود….

مشهد- کشاورزی، تنها منبع تأمین معیشت افزون بر نیمی از جمعیت یک‌میلیون و ۷۰۰ هزارنفری روستاهای خراسان رضوی است و ۳۶۳ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی این استان فعالیت دارند که متأسفانه به دلیل تغییر کاربری هرروز از سهم اراضی زیر کشت کاشته می‌شود.