رکنا: متقاضیان اعزام به خدمت و معافیت پزشکی می بایست برای تزریق واکسن کرونا اقدام کنند.

رکنا: متقاضیان اعزام به خدمت و معافیت پزشکی می بایست برای تزریق واکسن کرونا اقدام کنند.