در مطلب حاضر، بدون ارزش‌گذاری محتوای این ویدئوها، دنبال چرایی‌شان هستیم. چرا ارائه کلیشه والد غرغرو و ایرادگیر فراگیر شده‌است؟

در مطلب حاضر، بدون ارزش‌گذاری محتوای این ویدئوها، دنبال چرایی‌شان هستیم. چرا ارائه کلیشه والد غرغرو و ایرادگیر فراگیر شده‌است؟