استاندار کرمان ارائه آموزش‌های عمومی در ارتباط با افزایش آگاهی عمومی به مسائل روز مرتبط با مباحث اقتصادی و اجتماعی را ضروری دانست.

استاندار کرمان ارائه آموزش‌های عمومی در ارتباط با افزایش آگاهی عمومی به مسائل روز مرتبط با مباحث اقتصادی و اجتماعی را ضروری دانست.