جانشین انتظامی شهرستان فسا از شناسایی و دستگیری متهمی خبر داد که با هویت جعلی، ۳ صفحه غیر اخلاقی در اینستاگرام را مدیریت می کرد.

جانشین انتظامی شهرستان فسا از شناسایی و دستگیری متهمی خبر داد که با هویت جعلی، ۳ صفحه غیر اخلاقی در اینستاگرام را مدیریت می کرد.