نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در سازمان ملل در هنگام سخنرانی مدعی شده اند که فرصت را بر اساس متنی که در دسترس است برای نهایی کردن توافق غنیمت شمارید….

نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در سازمان ملل در هنگام سخنرانی مدعی شده اند که فرصت را بر اساس متنی که در دسترس است برای نهایی کردن توافق غنیمت شمارید.