پسکوف در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: تنها می‌توانم بگویم که در آن زمان، وقتی هنوز سقوط دولت افغانستان رخ نداده بود، بحث افغانستان و تکمیل خروج نظامیان آمریکایی از این کشور در دستورکار بود. اما از آنجایی که ما یک سری جزئیات را علنا منتشر نکردیم، چنین صحب…

پسکوف در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: تنها می‌توانم بگویم که در آن زمان، وقتی هنوز سقوط دولت افغانستان رخ نداده بود، بحث افغانستان و تکمیل خروج نظامیان آمریکایی از این کشور در دستورکار بود. اما از آنجایی که ما یک سری جزئیات را علنا منتشر نکردیم، چنین صحبت‌هایی غیرقابل قبول است.