در حالی که هنوز هیچ یک از طرفین مذاکرات احیای برجام درباره جزئیات این مذاکرات اطلاعاتی منتشر کرده اند، نشریه پولتیکو در گزارشی مدعی شد …

در حالی که هنوز هیچ یک از طرفین مذاکرات احیای برجام درباره جزئیات این مذاکرات اطلاعاتی منتشر کرده اند، نشریه پولتیکو در گزارشی مدعی شد ...