دستیار وزارت دفاع آمریکا در امور اقیانوس آرام و هند طی اظهاراتی از خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خبر داد.

دستیار وزارت دفاع آمریکا در امور اقیانوس آرام و هند طی اظهاراتی از خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خبر داد.