معاون وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که ایران مسائلی را که ارتباطی با توافق هسته ای ندارد، مطرح کرده است.

معاون وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که ایران مسائلی را که ارتباطی با توافق هسته ای ندارد، مطرح کرده است.