سلطنت طلب ها حتی از زلزله هم برای تحریم انتخابات کمک گرفتند!

سلطنت طلب ها حتی از زلزله هم برای تحریم انتخابات کمک گرفتند!