رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: مردم غرب آسیا معنای واقعی دموکراسی غربی را لمس کرده‌اند و می‌دانند که تنها اسم رمزی برای کودتا، اشغالگری و جنگ است….

رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: مردم غرب آسیا معنای واقعی دموکراسی غربی را لمس کرده‌اند و می‌دانند که تنها اسم رمزی برای کودتا، اشغالگری و جنگ است.