رییس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت بازار ارز مدعی شد که آرامش خوبی در بازار ارز حاکم است.

رییس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت بازار ارز مدعی شد که آرامش خوبی در بازار ارز حاکم است.