با توجه به کوچک شدن ۰.۹ درصدی اقتصاد آمریکا، جو بایدن مدعی شد که اقتصاد کشورش در مسیر درستی قرار دارد.

با توجه به کوچک شدن ۰.۹ درصدی اقتصاد آمریکا، جو بایدن مدعی شد که اقتصاد کشورش در مسیر درستی قرار دارد.