سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره مذاکرات وین میان ایران و گروه ۱+۴ گفت که نیاز داریم به پیشرفتی بیشتری دست پیدا کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره مذاکرات وین میان ایران و گروه ۱+۴ گفت که نیاز داریم به پیشرفتی بیشتری دست پیدا کنیم.