کارشناس مصری ادعا کرد: رهبر القاعده بیش از 70 سال داشت و شرایط جسمانی وی پایدار نبود، اگر وی جان خود را از دست داده به اعتقاد من به طور طبیعی و در اثر بیماری بوده است.

کارشناس مصری ادعا کرد: رهبر القاعده بیش از 70 سال داشت و شرایط جسمانی وی پایدار نبود، اگر وی جان خود را از دست داده به اعتقاد من به طور طبیعی و در اثر بیماری بوده است.