رابی موک، مدیر کمپین انتخاباتی نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ۲۰۱۶ در دادگاه حاضر شد.

رابی موک، مدیر کمپین انتخاباتی نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ۲۰۱۶ در دادگاه حاضر شد.