طرف روس، برای رعایت شأن و حفظ احترام ایشان، یکی از مهم‌ترین وزرای جمهوری فدراتیو روسیه یعنی وزیر انرژی را که اتفاقاً رئیس کمیسیون مشترک دو کشور هم هست برای استقبال از رئیسی به فرودگاه اعزام کرد.

طرف روس، برای رعایت شأن و حفظ احترام ایشان، یکی از مهم‌ترین وزرای جمهوری فدراتیو روسیه یعنی وزیر انرژی را که اتفاقاً رئیس کمیسیون مشترک دو کشور هم هست برای استقبال از رئیسی به فرودگاه اعزام کرد.