مدافع برزیلی تیم فوتبال آرسنال ادعای جالبی را مطرح کرده است.

مدافع برزیلی تیم فوتبال آرسنال ادعای جالبی را مطرح کرده است.