اسرائیل ادعا کرد که چهار زن ساکن اراضی اشغالی را به دلیل ارتباط با ایران و جاسوسی دستگیر کرده است.

اسرائیل ادعا کرد که چهار زن ساکن اراضی اشغالی را به دلیل ارتباط با ایران و جاسوسی دستگیر کرده است.