باشگاه ایرانجوان مدعی شد که بابت مکانیزم رشد مهدی قایدی از باشگاه استقلال طلبکار است.

باشگاه ایرانجوان مدعی شد که بابت مکانیزم رشد مهدی قایدی از باشگاه استقلال طلبکار است.