یک مقام آمریکایی ادعا کرده است که پس از مذاکرات دوحه، شانس توافق هسته ای ایران بدتر شده است.

یک مقام آمریکایی ادعا کرده است که پس از مذاکرات دوحه، شانس توافق هسته ای ایران بدتر شده است.