سردار سرلشکر باقری و اعضای هیات ایران به آرامگاه بنیانگذار فقید پاکستان رفته و به محمدعلی جناح معروف به قائد اعظم ادعای احترام کردند.

سردار سرلشکر باقری و اعضای هیات ایران به آرامگاه بنیانگذار فقید پاکستان رفته و به محمدعلی جناح معروف به قائد اعظم ادعای احترام کردند.