الان دو روز است که آتش‌نشانان در این منطقه در حال انجام عملیات هستند و حدود شش یا هفت جسد نیز در همین ناحیه پیدا شده است. دیروز نیز دو جسد از در محل پیدا شد….

الان دو روز است که آتش‌نشانان در این منطقه در حال انجام عملیات هستند و حدود شش یا هفت جسد نیز در همین ناحیه پیدا شده است. دیروز نیز دو جسد از در محل پیدا شد.