بازدید کارشناسان نظارت اداره کل از اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار
بازدید کارشناسان نظارت اداره کل از اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار

شهریاریها : بازدید کارشناسان اداره کل ورزش و جــــــــوانان استان تهران از اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار انجام شد. این بازدید با حضور کارشناسان واحدهای مختلف ستادی اداره کل متبوع به سرپرستی هاشمی انجام شد. مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، حضور هیئت کارشناسان فنی استان را در شهـــرستانها ، رویکردی جـــدید و […]

logo_tehran_1_bشهریاریها : بازدید کارشناسان اداره کل ورزش و جــــــــوانان استان تهران از اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار انجام شد.

این بازدید با حضور کارشناسان واحدهای مختلف ستادی اداره کل متبوع به سرپرستی هاشمی انجام شد.

مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، حضور هیئت کارشناسان فنی استان را در شهـــرستانها ، رویکردی جـــدید و مثبت ارزیابی کرد.

عبدالوند، این بازدید ها را تبیین وضعیت موجود شهرستانها و حوزه ها و همچنین ارتقاء سطح نرم افزاری و سخت افزاری ادارات دانسته و این طرح را بعد از جشنواره فجر استان یکی از موفق ترین و تاثیرگذارترین طرحهای استانی عنوان نمود.