ادارات و بانک های اهواز، ماهشهر و کارون در استان خوزستان امروز تعطیل است.

ادارات و بانک های اهواز، ماهشهر و کارون در استان خوزستان امروز تعطیل است.