سرپرست فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساساً هیچگونه تعاملی با مجلس ندارد و شأن نظارتی مجلس به حاشیه رفته است.

سرپرست فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساساً هیچگونه تعاملی با مجلس ندارد و شأن نظارتی مجلس به حاشیه رفته است.