رکنا: عضو شورای عالی کار گفت:‌اخراج کارگران در ماه‌های پایان سال برای فرار از پرداخت عیدی و سنوات تخلف است.

رکنا: عضو شورای عالی کار گفت:‌اخراج کارگران در ماه‌های پایان سال برای فرار از پرداخت عیدی و سنوات تخلف است.