رکنا: اکثر نیروهای مخابرات در اقصی نقاط ایران بابت پیگیری مطالبات خود نظیر؛ سنوات و پایه حقوق دچار مشکلات ادامه فعالیت شده اند. نیروهای مخابرات اصفهان می گویند بعد از مطالبه معقوقات مزدی و درخواست رعایت طرح طبقه بندی مشاغل کارت تردد آنها به مخابرات ب…

رکنا: اکثر نیروهای مخابرات در اقصی نقاط ایران بابت پیگیری مطالبات خود نظیر؛ سنوات و پایه حقوق دچار مشکلات ادامه فعالیت شده اند. نیروهای مخابرات اصفهان می گویند بعد از مطالبه معقوقات مزدی و درخواست رعایت طرح طبقه بندی مشاغل کارت تردد آنها به مخابرات باطل شد.