مسافران خشمگین، مسافری را که بدون ماسک وارد مترو شده بود به بیرون پرت کردند.

مسافران خشمگین، مسافری را که بدون ماسک وارد مترو شده بود به بیرون پرت کردند.