اخراج سرلک به دلیل دریافت کارت زرد دوم پس از خطا روی رونالدو 

اخراج سرلک به دلیل دریافت کارت زرد دوم پس از خطا روی رونالدو