تیم فوتبال ذوب آهن در پی اخراج شهاب گردان از دقیقه 10 با 10 نفر به کارش ادامه خواهد داد.

تیم فوتبال ذوب آهن در پی اخراج شهاب گردان از دقیقه 10 با 10 نفر به کارش ادامه خواهد داد.