سوسن صفاوردی، همسر محمدعلی رامین و مادرشوهر مهناز افشار است. او روزگذشته گفت که: «ما 9 نفر استادی که حکم بازنشستگی را به بهانه سن بازنشستگی تامین اجتماعی ابلاغ کرده‌‌اند، بار‌‌ها و بار‌‌ها مورد تهمت قرار گرفیتم که ضدانقلاب هستیم، عدم لحاظ حق‌‌التدریس …

سوسن صفاوردی، همسر محمدعلی رامین و مادرشوهر مهناز افشار است. او روزگذشته گفت که: «ما 9 نفر استادی که حکم بازنشستگی را به بهانه سن بازنشستگی تامین اجتماعی ابلاغ کرده‌‌اند، بار‌‌ها و بار‌‌ها مورد تهمت قرار گرفیتم که ضدانقلاب هستیم، عدم لحاظ حق‌‌التدریس در ترم جاری برای ما را نیز با همین ادله توجیه کردند.