وزیر کشور ترکیه از آغاز روند اخذ آرای ۹ میلیون نفر واجد شرایط در مناطق زلزله زلزه زده ۱۱ استان جنوبی این کشور خبر داد و گفت: رای گیری در این مناطق بدون حاشیه و به شکل عادی در کانکس‌های نصب شده جریان دارد….

وزیر کشور ترکیه از آغاز روند اخذ آرای ۹ میلیون نفر واجد شرایط در مناطق زلزله زلزه زده ۱۱ استان جنوبی این کشور خبر داد و گفت: رای گیری در این مناطق بدون حاشیه و به شکل عادی در کانکس‌های نصب شده جریان دارد.