شاهدان عینی با تکذیب شایعه اسیدپاشی، عنوان کردند: حادثه در حد پاشیدن اسپری فلفل بوده و پاشیدن اسید بین عزاداران صحت ندارد.

شاهدان عینی با تکذیب شایعه اسیدپاشی، عنوان کردند: حادثه در حد پاشیدن اسپری فلفل بوده و پاشیدن اسید بین عزاداران صحت ندارد.