فعالان محیط زیستی گروه «نسل آخر» با اشغال باندهای فرودگاه برلین در آلمان، پروازهای این فرودگاه بین‌المللی را متوقف کردند.

فعالان محیط زیستی گروه «نسل آخر» با اشغال باندهای فرودگاه برلین در آلمان، پروازهای این فرودگاه بین‌المللی را متوقف کردند.