موج جدیدی از اختلال جهانی برای اینستاگرام رخ داده است.

موج جدیدی از اختلال جهانی برای اینستاگرام رخ داده است.