تارنمای آکسیوس نوشت: نظرسنجی جدید این رسانه آمریکایی نشان می دهد که جنگ اوکراین باعث تشدید اختلاف نظر محافظه کاران در این کشور شده است.

تارنمای آکسیوس نوشت: نظرسنجی جدید این رسانه آمریکایی نشان می دهد که جنگ اوکراین باعث تشدید اختلاف نظر محافظه کاران در این کشور شده است.