مدیرعامل شرکت یکپارچه آبفای سیستان و بلوچستان از اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به طرح های آبرسانی سیستان و بلوچستان خبر داد.

مدیرعامل شرکت یکپارچه آبفای سیستان و بلوچستان از اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به طرح های آبرسانی سیستان و بلوچستان خبر داد.