مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان ۷.۵ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان ۷.۵ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.