آن چیزی که مانع از به نتیجه رسیدن این دور شده، پافشاری آمریکا بر طرح پیشنهادی در وین7 است که شامل تضمین برای انتفاع اقتصادی ایران نمی شود …

آن چیزی که مانع از به نتیجه رسیدن این دور شده، پافشاری آمریکا بر طرح پیشنهادی در وین7 است که شامل تضمین برای انتفاع اقتصادی ایران نمی شود ...