وزیرکشور در حکمی مدیرکل امور زنان و خانواده این وزارتخانه را منصوب کرد.

وزیرکشور در حکمی مدیرکل امور زنان و خانواده این وزارتخانه را منصوب کرد.