هفتاد و هشتمین دوره جشنواره ونیز از اول سپتامبر آغاز شده بود شامگاه گذشته ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) برگزیدگان خود را شناخت.

هفتاد و هشتمین دوره جشنواره ونیز از اول سپتامبر آغاز شده بود شامگاه گذشته ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) برگزیدگان خود را شناخت.

IMG_5488 IMG_5489 IMG_5490 IMG_5491 IMG_5492 IMG_5493 IMG_5494 IMG_5495 IMG_5496 IMG_5497 IMG_5498 IMG_5499 IMG_5500 IMG_5501 IMG_5502