رییس حوزه قضایی مروست گفت: نظارت، حفظ و استیفای حقوق مردم از سوی دستگاه قضا، اجرای عدالت و اعتماد آحاد جامعه به قوه قضائیه را به دنبال دارد.

رییس حوزه قضایی مروست گفت: نظارت، حفظ و استیفای حقوق مردم از سوی دستگاه قضا، اجرای عدالت و اعتماد آحاد جامعه به قوه قضائیه را به دنبال دارد.