احمد گلشیری، مترجم ادبیات داستانی و برادر هوشنگ گلشیری درگذشت.

احمد گلشیری، مترجم ادبیات داستانی و برادر هوشنگ گلشیری درگذشت.