رئیس‌جمهوری در حکمی احمد وحیدی وزیر کشور را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد.

رئیس‌جمهوری در حکمی احمد وحیدی وزیر کشور را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد.