مسعود ایستادگی پنجشیر در شمال افغانستان را ایستادگی نمادین برای کل افغانستان توصیف کرد.

مسعود ایستادگی پنجشیر در شمال افغانستان را ایستادگی نمادین برای کل افغانستان توصیف کرد.