بعد از نماز برخی نمازگزاران محترم جمعه گفتند که در خطبه قبل گفته اید، بنابراین تردیدی ندارم که این جمله سبق لسان و ناخواسته بوده است …

بعد از نماز برخی نمازگزاران محترم جمعه گفتند که در خطبه قبل گفته اید، بنابراین تردیدی ندارم که این جمله سبق لسان و ناخواسته بوده است ...