مردم می‌خواهند با سران اغتشاش قاطع‌ترین برخورد عبرت‌آموز صورت گیرد.

مردم می‌خواهند با سران اغتشاش قاطع‌ترین برخورد عبرت‌آموز صورت گیرد.