احمد حمیدزاده عطار متخلص به «حمیدی» از شاعران آیینی خراسان از دنیا رفت.

احمد حمیدزاده عطار متخلص به «حمیدی» از شاعران آیینی خراسان از دنیا رفت.